top of page

Användarvillkor

1. Välkommen till Pashn

 

Tack för att du använder Pashn! Dessa villkor gäller för vår tjänst som erbjuds genom våra mobilapplikationer ("appar"), som alla ägs och drivs av Pashn AS, org. nr. 919 742 380 (hädanefter kallad "Pashn", "vi" och "oss"). Vi hänvisar till appen i detta avtal, samt till informationen, resurserna, tjänsterna, produkterna och verktygen som erbjuds av oss, antingen direkt eller indirekt genom användning av Pashn, som "Tjänsten". Pashns mobilapplikationer refereras också till som "appen". Genom att använda Tjänsten eller genom att få tillgång till innehåll eller material som görs tillgängligt av Pashn genom Tjänsten förstår och accepterar du avtalets villkor.

 

Ditt avtal med oss inkluderar dessa villkor och vår sekretesspolicy, som du har tillgång till och kan granska i denna app. Villkoren och vår sekretesspolicy refereras till som "avtalen". Om du vill granska villkoren i avtalen kan du hitta den aktuella versionen på profilsidan i appen eller på vår webbplats.

 

Läs avtalen noggrant, eftersom de innehåller viktig information om Tjänsten. Genom att använda Tjänsten erkänner du att du har läst och förstått avtalen, att du accepterar avtalen och att du samtycker till att vara bunden av avtalen. Om du inte håller med om, eller inte kan följa avtalen, får du inte använda Tjänsten.

 

Personer som skapar ett användarkonto benämns härmed som Användare eller Användaren.

 

2. Ansvarsfull användning

 

Genom att använda Pashn, och genom Tjänsten få tillgång till information, resurser, rådgivning och verktyg som erbjuds av oss, antingen direkt eller indirekt, godkänner du att endast använda Tjänsten för de ändamål som är tillåtna enligt (a) dessa villkor, (b) vår sekretesspolicy och (c) gällande lagar, förordningar och annan allmänt accepterad praxis ("acceptabel användning").

 

Du förstår och godkänner att vi omedelbart kan avsluta eller suspendera ditt Pashn-konto vid brott mot acceptabel användning.

 

3. Rätt att använda Pashn

 

Tjänsten tillhör Pashn eller Pashns licensgivare. Vi ger dig som Användare av Tjänsten en begränsad, icke-exklusiv och återkallelig licens att använda Tjänsten för icke-kommersiell användning av tjänsten ("licensen"). Denna licens gäller tills den sägs upp av dig eller Pashn. Du intygar och godkänner att du endast kan använda Tjänsten för icke-kommersiella syften och att du inte kommer att försöka kommersialisera Tjänsten. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen ges till dig i dessa avtal ger Pashn dig inga ytterligare rättigheter till Tjänsten.

 

Tjänsten tillhandahålls dig som Användare i form av en begränsad användarlicens. Pashn behåller äganderätten till alla kopior av Pashn-programvaran och Tjänsten i övrigt, även om du som användare har laddat ner detta till dina mobila enheter. Du har inte rätt att vidareförsälja, licensiera, disponera över eller på annat sätt utöva någon form av äganderätt relaterad till Pashn-programvaran, innehållet i Tjänsten eller Tjänsten i övrigt utöver att använda Tjänsten.

 

Alla Pashns varumärken, tjänstemärken, logotyper, domännamn och andra funktioner från Pashn-varumärket förblir Pashns eller dess licensgivares ensamma egendom. Avtalen ger dig inga rättigheter att använda Pashn-varumärket för något syfte, vare sig kommersiellt eller icke-kommersiellt.

 

Pashn kan efter eget gottfinnande vidta åtgärder som vi anser lämpliga för att skydda immateriella rättigheter till varje rättighetsinnehavare.

 

4. Betalning och avbokning

 

Tillgång till Tjänsten kräver att ett löpande abonnemang tecknas. Abonnemanget har ett fast månadspris.

 

Betalning sker genom tredjeparts betallösningar. Tredjeparts betallösningar kan ha egna avgifter, som Användaren måste betala enligt fastställda villkor hos tredje part.

 

Pashn förbehåller sig rätten att justera priset på abonnemanget. Prisändringar har inte retroaktiv effekt, utan träder i kraft från nästa betalning enligt din abonnemangsplan.

 

Som användare kan du när som helst avbryta ditt abonnemang. Vid avbokning kommer du att behålla tillgången till Tjänsten tills den betalningsperiod du har valt har löpt ut.

 

5. Registrering

 

Pashn kan endast användas av fysiska personer över 18 år.

 

Vid registrering måste Användaren ange sin e-postadress och välja ett användarnamn och ett lösenord.

 

Användaren kan själv välja att ange fler uppgifter än så vid skapandet av sitt användarkonto.

 

Det är inte tillåtet att registrera sig med andra personers personuppgifter, men Användaren kan välja att vara anonym och inte ange sitt eget namn. Genom att använda Tjänsten bekräftar Användaren att e-postadressen är korrekt angiven och att den ska hållas uppdaterad vid varje tillfälle. E-postadressen används för att bekräfta användarkontot och för att få ett nytt lösenord skickat.

 

De uppgifter du anger om ditt förhållande och din partner lagras endast lokalt på din mobil eller din surfplatta. Dessa uppgifter är krypterade och överförs inte till Pashn.

 

Användare är fullt ut ansvariga för aktiviteten som sker genom deras användarkonto.

 

Pashn förbehåller sig rätten att fritt avvisa registreringen av Användaren om Pashn anser att det finns saklig anledning att förhindra användningen av Tjänsten, till exempel om det framstår som sannolikt att Användaren avser att missbruka Tjänsten.

 

Användning av automatiserade system (bots etc.) eller andra oetiska metoder för registrering av användarkonto eller för att få tillgång till Tjänsten är inte tillåtet under några omständigheter. Användaren är ansvarig för att se till att användarkontot inte används av någon annan än Användaren själv. Vid obehörig användning eller misstanke om obehörig användning av användarkontot ska Pashn omedelbart meddelas.

 

6. Användarsäkerhet

 

Som skapare av ditt Pashn-konto har du tillgång och kontroll över ditt Pashn-konto och de enheter som används för att få tillgång till Tjänsten. För att bibehålla kontrollen över kontot och förhindra att någon får tillgång till kontot intygar du att du kommer att bibehålla kontrollen över de enheter som används för att få tillgång till Tjänsten och inte avslöja lösenordet eller betalningsuppgifterna kopplade till ditt konto för någon. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto eller sätta ditt konto på paus för att skydda dig, Pashn eller våra partners från försök till identitetsstöld eller annan bedräglig verksamhet.

 

Ditt lösenord är krypterat och kan inte ses av Pashn. Det är ditt ansvar att inte glömma ditt lösenord. Om du glömmer ditt lösenord kan du få ett nytt skickat. Ditt lösenord används för att återskapa en krypterad kopia av dina data om du skulle förlora din enhet där appen är installerad. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord vid inloggning på en ny enhet kommer vi inte att kunna återskapa dina data.

 

7. Innehåll i tjänsten

 

Tjänsten ger uppgifter, tips och reflektioner till Användaren för sitt parförhållande. Vissa delar av Tjänsten är beroende av information från Användaren.

 

Användaren är ensamt ansvarig för den information som lämnas till Pashn. Du intygar att du, i största möjliga mån enligt gällande rätt, håller Pashn och dess licensgivare skadeslösa från varje anspråk från tredje part som hävdar att ditt innehåll bryter mot tredje parts rättigheter, gällande lag, förordningar eller andra juridiska krav, inklusive varje förlust, alla kostnader och utgifter, som har uppstått i samband med ett sådant anspråk från tredje part.

 

Vidare, genom att besöka och få tillgång till Tjänsten accepterar du att:

 

a) För att få tillgång till Tjänsten kommer du att bli ombedd att ange din e-postadress som en del av registreringsprocessen. Du intygar att din e-postadress är korrekt och uppdaterad vid varje tillfälle.

 

b) Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för inloggningsinformation som är kopplad till konton du använder för att få tillgång till Tjänsten. Således är du också ansvarig för all aktivitet som sker genom användning av ditt konto.

 

c) Det är strikt förbjudet att få tillgång till (eller försöka få tillgång till) Tjänsten på något annat sätt än genom de metoder vi tillhandahåller. Du samtycker till att avstå från att få tillgång till (eller försöka få tillgång till) Tjänsten genom några automatiserade, oetiska eller ovanliga metoder.

 

d) Det är strikt förbjudet att delta i någon aktivitet som stör eller hindrar Tjänsten, inklusive servrarna och/eller nätverken till vilka tjänsterna och resurserna är belägna eller anslutna.

 

e) Försök att kopiera, duplicera, reproducera, sälja eller vidareförsälja Tjänsten är strikt förbjudet.

 

f) Du är ensamt ansvarig för eventuella konsekvenser, förluster eller skador som vi direkt eller indirekt drabbas av till följd av obehöriga aktiviteter som utförs av dig, som förklarat ovan, och du erkänner att överträdelser av detta kan resultera i straffrättsligt eller civilt ansvar.

 

g) I den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag, godkänner du att ersätta Pashn för alla förluster, kostnader, skador och kostnader som uppstår till följd av brott mot våra regler för uppförande eller på grund av att du inte uppfyller skyldigheter relaterade till ditt konto, som du eller andra personer som använder ditt konto ådragit sig.

 

Om Tjänsten används i strid med Användarvillkoren, eller om Pashn misstänker sådant missbruk, kan Pashn tillfälligt eller permanent suspendera och blockera Användarens tillgång till Pashn. Detsamma gäller om Användare utför handlingar som strider mot norsk lag. Åtkomst kan blockeras med omedelbar verkan och utan förvarning.

 

Brottsliga handlingar utförda av Användaren eller andra kan rapporteras till polisen.

 

8. Rätt att Analysera Data för att Förbättra Tjänsten

 

Pashn förbehåller sig rätten att samla in och använda vissa typer av data för analytiska syften för att förbättra Tjänsten. Generering av analyserad data kommer att ske på din lokala enhet så att information som överförs till Pashn inte innehåller identifierande information och endast kommer att sammanställas till statistik på ett helt anonymt sätt.

 

Användningen av personuppgifter täcks i Pashns integritetspolicy.

 

9. Ansvarsfriskrivning för Produktens Funktionalitet och Prestanda

 

Även om Pashn kommer att göra sitt bästa för att leverera en god service, tillhandahålls Tjänsten som den är, och ingen direkt eller indirekt garanti ges i detta avseende. Likaså ges ingen garanti för att Tjänsten kommer att vara säker, felfri, utan virus eller skadlig kod, eller uppfylla några formkrav på prestanda eller kvalitet. Pashn friskriver sig uttryckligen från alla garantier, inklusive och utan undantag, garantier för lämplighet för särskilda ändamål, överensstämmelse, kapacitet, säkerhet och noggrannhet. Ingen garanti ges för att Tjänsten kommer att vara tillgänglig vid alla tillfällen. Vi garanterar inte att din användning av Pashn kommer att uppfylla dina behov eller krav. Vi kan heller inte garantera att eventuella fel i drift eller funktionalitet i Tjänsten eller andra resurser vi erbjuder kommer att repareras eller korrigeras.

 

Du använder Tjänsten på egen risk och ansvar. Pashn och ägarna till Tjänsten ger ingen garanti gällande att Tjänsten har tillfredsställande kvalitet eller är lämplig för ett särskilt ändamål. Varken Pashn eller tredjepartsleverantörer garanterar att Tjänsten inte innehåller skadlig programvara. Pashn garanterar på inget sätt och är inte förpliktad av, någon form av information eller råd från Tjänsten, vare sig detta anges muntligt eller skriftligt, utom som uttryckligen anges i dessa användarvillkor. Denna bestämmelse gäller så långt något annat inte följer av tvingande lag.

 

Funktionaliteten i Tjänsten kan från tid till annan ändras, och Pashn kan fritt och utan meddelande göra ändringar i uppsättningen, designen, innehållet och reglerna för att använda den.

 

10. Begränsning av Ansvar och Skadestånd

 

Användningen av Tjänsten sker på egen risk, och Användaren tar fullt ansvar och risk för förlust baserad på sin egen användning, inklusive, men inte begränsat till, förlust av tjänst eller data. Pashn är inte ansvarigt för några direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador, antingen på grund av kontrakt, lag, skada (inklusive, men inte begränsat till, försummelse), eller annars relaterat till, eller som resultat av, användningen av Tjänsten, inklusive kostnader och ekonomiska förluster som följd av skilsmässa, även om Pashn har kunskap om, eller borde ha haft kunskap om möjligheten av sådana skador eller förluster.

 

Pashn garanterar inte att användningen av Tjänsten kommer att ha en positiv effekt på ditt förhållande, och du kan inte hålla Pashn ansvarigt för råd och vägledning som tillhandahålls genom Tjänsten. Eftersom Tjänsten har begränsad information om dig, din partner och ert förhållande, kommer Tjänsten inte alltid att kunna tillhandahålla råd som passar dig och din partner. Användningen av råden, vägledningen och tipsen som tillhandahålls genom Tjänsten sker på egen risk, och Användaren tar fullt ansvar och risk för denna användning.

 

Du erkänner att din enda åtgärd för problem, missnöje eller brist på effekt med Tjänsten är att avsluta din prenumeration och avinstallera Tjänsten. Om du byter enhet och inte kommer ihåg ditt lösenord när du loggar in i appen, kommer vi inte att kunna återställa dina data från vår krypterade kopia. Du erkänner att i sådana fall har du inget krav på återbetalning från Pashn för betalning för din prenumeration, och att om du inte önskar använda appen vidare, kan du avbryta din prenumeration med följden att du måste betala för den prenumerationsperiod du befinner dig i.

 

Vissa länkar i Tjänsten kan leda till webbplatser, resurser eller verktyg som underhålls av en tredje part som är utanför Pashns kontroll. Utan att begränsa det föregående ges inga direkta eller indirekta garantier gällande sådana webbplatser, resurser och verktyg, och länkar till sådana webbplatser, resurser eller verktyg bör inte tolkas som ett godkännande av eller stöd från Pashn.

 

Ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna ovan tillämpas i den utsträckning det tillåts av lag.

 

I den utsträckning det står i överensstämmelse med tillämplig lag, går du med på att skadeslösa Pashn för alla förluster, kostnader, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som resultat av ett brott mot dessa villkor eller misslyckande att uppfylla förpliktelser relaterade till ditt konto, ådragit av dig eller andra som använder ditt konto.

 

11. Avslutande av användarkonto

 

Användare kan när som helst avsluta sitt användarkonto med Pashn. Användaren kan avsluta sin prenumeration som beskrivs i punkt 4 av dessa användarvillkor. Dessa Användarvillkor kommer att gälla tills användarkontot avslutas av Användaren eller av Pashn. Pashn kan avsluta avtalen eller avbryta din tillgång till Tjänsten när som helst, inklusive i fall av obehörig användning av Tjänsten, eller misstanke om sådan obehörig användning, och/eller om avtalen inte följs

 

. Du samtycker till att Pashn inte ska ha några skyldigheter eller ansvar gentemot dig om du eller Pashn avslutar avtalet. Samtidigt samtycker du till att Pashn inte är skyldig eller ansvarig för att återbetala belopp som du redan har betalat, såvida det inte följer av tvingande lag.

 

Förutom de bestämmelser som, antingen uttryckligen eller av sin natur, måste fortsätta att gälla efter avtalets upphörande.

 

12. Ändringar av användarvillkor

 

Pashn förbehåller sig rätten att uppdatera dessa Användarvillkor efter eget gottfinnande. Användarvillkoren kan uppdateras utan att Användare av Tjänsten meddelas, och det är Användarnas ansvar att vara bekanta med innehållet i Användarvillkoren vid alla tider. Vid väsentliga ändringar av Användarvillkoren kommer Pashn att meddela Användarna om detta genom Tjänsten eller via e-post. Din fortsatta användning av Tjänsten efter sådana ändringar kommer att utgöra ett erkännande av ändringarna och samtycke till de ändrade villkoren. Användare som inte önskar använda

 

Tjänsten efter ändringarna kan när som helst avsluta sitt användarkonto med Pashn genom att kontakta oss.

 

Pashn är fri att ändra priset för att använda Tjänsten när som helst. Prisändringar kommer att kommuniceras i förväg och har inte retroaktiv effekt på köp av tjänster som redan har gjorts. Genom ytterligare användning av Tjänsten accepterar Användaren de nya prisvillkoren.

 

13. Tvister

 

Dessa Användarvillkor regleras av norsk lag. Vid oenighet och tvister kring Användarvillkoren och användningen av Tjänsten, samtycker Användare av Tjänsten till att Telemark tingsrätt, rättslig plats Skien, är korrekt instans.

 

14. Övrigt

 

a. Förtursklausul

Det som anges i detta avtal utgör alla villkor och bestämmelser som gäller i det kontraktuella förhållandet mellan dig och Pashn. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Pashn relaterade till samma kontraktsobjekt, både tidigare skriftliga och muntliga avtal.

 

b. Överföring av kontraktspositioner

Pashn kan delegera alla eller delar av sina skyldigheter enligt avtalet. Pashn kan också överföra en eller flera delar av avtalet. Du har inte rätt att överföra din kontraktsposition, varken helt eller delvis, och du får inte sälja, hyra ut, leasa eller ge underlicens för dina rättigheter enligt avtalet till en tredje part.

bottom of page